Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

Administratorem danych jest Magdalena Kurłowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  KURLOVICZ WEDDING PLANNER MAGDALENA KURŁOWICZ, ul. św. Jana z Dukli 3 / 1, 35-505 Rzeszów, NIP: 8133588083, REGON: 383100839.

Aby skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość pod e-mail: m.kurlovicz@gmail.com

Administrator oświadcza, iż dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z normami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej w skrócie: RODO).

Administrator oświadcza, iż stosuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osobowych klientów i użytkowników w sposób zapobiegający ich naruszeniu, nieuprawnionej zmianie czy też ewentualnej utracie.

 

 

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza tylko te dane osobowe podmiotów, które zawarły z nim umowę zlecenia w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy. W związku z powyższym przetwarza dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz rozliczeniowe.

Dodatkowo Administrator udziela również odpowiedzi na zapytania skierowane do niego przez potencjalnych klientów, w związku z czym pozyskuje od nich dane identyfikacyjne oraz kontaktowe. W przypadku skorzystania z naszego formularza kontaktowego przetwarzamy również Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem strony internetowej, Administrator może pozyskiwać od każdej odwiedzającej witrynę osoby dane zbierane za pomocą plików cookies. Przedmiotowe dane są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego administrowania strony w sposób umożliwiający pełne korzystanie z jej funkcjonalności przez użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych.

 

 

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z zawartej umowy lub ich dochodzenia, w celach związanych z utrzymaniem funkcjonalności serwisu prowadzonego pod domeną kurlovicz.pl, dostosowania strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę, będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na poprawie na ułatwieniu korzystania oraz poprawie jakości i funkcjonalności serwisu internetowego jak również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. w celach wynikających z udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów i domeny, firma świadcząca usługi księgowe. Odbiorcami danych są również podmioty świadczące usługi związane z umieszczaniem plików cookies wspomagających działalność marketingową Administratora.

 

Czas retencji danych

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją usług będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, od którego zostały pozyskane, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Dane gromadzone w  celach statystycznych i marketingowych są przetwarzane przez okres trwania umowy i realizacji zlecenia.

 

 

Zakres danych niezbędnych do wykonania umowy

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz związanych z tym obowiązków Administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację transakcji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

 

 

Zautomatyzowane podjęcie decyzji i profilowanie

Przekazane dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane pozyskane w związku z pozyskaniem plików cookies mogą być wykorzystane w celu zoptymalizowania działań marketingowych podejmowanych przez Administratora, w szczególności poprzez ocenę zainteresowania użytkownika towarami oferowanymi przez Administratora.

 

Prawa osób przekazujących dane

Informujemy, iż osobie od której zbierane są dane przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  2. usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  5. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Osoby, których dane są przetwarzane, mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO poprzez kontakt z Administratorem w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: m.kurlovicz@gmail.com Administrator informuje osobę o zakończeniu realizacji zgłoszonego żądania.

 

 

Brak przekazywania danych poza EOG

Administrator nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Pliki cookies

Administrator, za zgodą udzieloną przez użytkownika, korzysta z informacji dostarczanych automatycznie przez pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie preferencji użytkownika, personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści, dopasowywanie reklam, rejestrowanie produktów oraz usług. Pliki te mogą zawierać dane na przykład w postaci: adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu, informacji o adresie strony z której nastąpiło wejście, rodzaju przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik, ilości przesłanych danych, dane demograficzne, społeczne oraz osobowe, itp. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis aktywności użytkownika podczas wizyty na stronie Administratora na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter: sesyjnych (związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej) lub trwałych (zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika).

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów, umożliwienia witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu (np. danych do logowania), statystycznych lub analitycznych.

Administrator w związku z prowadzeniem strony internetowej korzysta również
z następujących narzędzi/aplikacji/programów wspomagających monitorowanie aktywności użytkowników na stronie internetowej i intensyfikację działań marketingowych: Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, WooCommerce czy też Piksel Facebooka. Ww. narzędzia/aplikacje/programy za pomocą własnych plików cookies pozwalają na analizowanie sposobu w jaki odwiedzający korzystają
z witryny internetowej Administratora poprzez zbieranie danych demograficznych
i społecznych oraz weryfikowanie skuteczności podejmowanych działań marketingowych czy też poprawę funkcjonalności serwisu.

 

 

Dostosowanie ustawień przeglądarki

Domyślnym ustawieniem wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Jednakże użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies – z tym zastrzeżeniem, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. Dodatkowo użytkownik może zmienić stawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu,
w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki celem ograniczenia możliwości zbierania określonych plików cookies oraz uzyskać dostęp do już zgromadzonych plików cookies.

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż użytkowani ma możliwość zablokowania zbierania danych za pośrednictwem plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki:

– Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

– Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

– Chrome –
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

– Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

 

 

Formularz kontaktowy

Możesz również skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, który jest zamieszony na stronie internetowej. Za jego pomocą Administrator niezwłocznie odpowie na Twoje pytania. W tym wypadku konieczne będzie podanie przez Ciebie imienia, nazwiska i adresu e-mail.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.